Rijbewijs, deel 3

Lieve gemeente,

Gemeente Eindhoven,
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Geachte heer of mevrouw,

Deze brief is een reactie op de brief met dagtekening 9 februari 2016 die u mij stuurde omtrent “voornemen afwijzing aanvraag rijbewijs” (zoals bijgevoegd aan deze brief).

INTRO

Allereerst wil ik graag vermelden dat ik het als een regelrechte schoffering ervaar dat het Vergiet niet erkend wordt als religieus hoofddeksel. Voor ons pastafariërs is het dragen van ons Vergiet belangrijk daar het ons dichter bij Zijne Noedeligheid brengt 1. Dat dit door de gemeente niet gezien wordt als een uiting van mijn godsdienst, ervaar ik als discriminerend en als een belemmering in het uiten van mijn religieuze overtuigingen. In Nederland heeft de staat geen recht om te beslissen over de religieuze uitingen van individuele inwoners van de samenleving, aldus Artikel 6 uit de Grondwet der Nederlanden. Sterker nog, iedereen heeft het recht te handelen volgens zijn religieuze overtuigingen. Het is dan ook schokkend dat u mij hierin probeert te beperken.

ARGUMENTEN GEMEENTE

U geeft te kennen te gegeven dat het Vergiet niet gebruikt mag worden als religieus hoofddeksel op mijn pasfoto voor de verlenging van mijn rijbewijs. U zegt hier het volgende over in uw brief:

U heeft een pasfoto ingeleverd met een vergiet op uw hoofd; uw hoofd is derhalve niet onbedekt, zoals is voorgeschreven. U heeft aangegeven dat dit samenhangt met uw geloofsbeleving in verband met uw inschrijving en het lidmaatschap van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Hiermee heeft u echter niet aangetoond dat er sprake is van zodanige godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen, dat deze zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd, in de zin van artikel 28, derde lid, van de PUN. Op grond hiervan zijn wij voornemens uw aanvraag af te wijzen.”

In artikel 28, derde lid, van de PUN staat het volgende te lezen:

In afwijking van het tweede lid kan een pasfoto worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd.”(zie bijlage 1)

ERKENNING KERK

Allereerst wil ik voorop stellen dat de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster in Nederland officieel is erkend en als kerkgenootschap in de Nederlandse Kamer van Koophandel is ingeschreven (KvK nummer: 65172450). De religie die deze kerk uitdraagt is het Pastafarisme. Indien het Pastafarisme derhalve dicteert dat een Vergiet verplicht dan wel wenselijk is, en de aanhanger van dit geloof hier steun in vindt dan wel zijn geloof niet naar eer en geweten kan uitoefenen zonder Vergiet, staat vast dat de aanvrager daadwerkelijk heeft aangetoond dat godsdienstige redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. Een nadere uiteenzetting, vergezeld met de relevante verwijzingen in het Heilige Geschrift (zoals hieronder gedefinieerd) volgt.

GELIJKHEIDSBEGINSEL

Alvorens ik uiteenzet op welke gronden godsdienstige redenen zich in mijn geval verzetten, wens ik graag het volgende op te merken. Het is inmiddels vaste jurisprudentie (en eveneens een vast beleid) dat het dragen van een hoofddoek voor Islamieten op basis van godsdienstige overtuigingen is toegestaan en onder de exceptie van artikel 28 lid 3 PUN valt. Er worden inmiddels soepele eisen gesteld aan de bewijslast voor moslims die betogen dat het dragen van een hoofddoek onder artikel 28 lid 3 PUN valt. Sterker nog, in veel gevallen dient de Moslim(a) in kwestie niet eens aan te tonen dat zij daadwerkelijk de Islam aanhangt. Het zou in strijd met het gelijkheidsbeginsel zijn, zoals neergelegd in artikel 1 Grondwet, indien een zwaardere bewijslast op mij wordt gelegd dan dat wordt gelegd op gelovigen die een ander geloof aanhangen, te meer nu een vergiet op minder vergaande wijze het gezicht bedekt dan dat een hoofddoek dit doet (hierbij laat ik nog in het midden dat de geschiedenis heeft uitgewezen dat het moeten aantonen van persoonlijke religieuze overtuigingen tot vervelende situaties kan leiden, waardoor eens te meer het belang van artikel 6 van de Grondwet, het verbod van de staat om zich in te mengen in religieuze zaken, naar voren komt).

GODSDIENSTIGE BEZWAREN

Het Vergiet wordt door het Pastafarisme duidelijk genoemd als heilig object. Ik citeer hierbij een passage te vinden op de officiële website van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, waar ik trots lid van ben: “Het vergiet is voor ons een heilig object. We zetten het op ons hoofd om God, het Vliegend Spaghettimonster te eren.”1. Verder valt in het Heilige Geschrift “Loose Canon” (Penelope-II 8), te lezen:
But as T.V. hadn’t been invented yet Penelope put the Holy Colander on her head and grabbed a handy pair of salad tongs.” 2
In voornoemd artikel wordt het heilige Vergiet beschreven. De context is dat Penelope samen met een groep anderen een maaltijd heeft gehad, waarna de groep in slaap viel. Penelope bleef wakker en kreeg een visioen van de schepper, waar Penelope werd gevraagd het Heilige Vergiet op haar hoofd te zetten.

Voor mij, en voor vele pastafariërs met mij, betekent dit dat we ons best moeten doen om het Vergiet op ons hoofd te zetten zo veel als mogelijk is. Het Vergiet zonder reden afzetten wordt normaliter gezien als teken van afvalligheid, en dient ten alle tijden voorkomen te worden.

In andere landen is er gelukkig een volksbeweging actief, waarin pastafariërs zich inzetten om hun religieuze vrijheid uit te oefenen door met Vergiet op hun rijbewijs te staan. Voorbeelden van landen waar dit al gelukt is zijn Oostenrijk [3], Tsjechië, Rusland, Nieuw-Zeeland, Canada, en verschillende staten van de Verenigde Staten van Amerika.

Ik heb het idee dat er met grote willekeur wordt omgesprongen met de bewijslast waar ik mee opgezadeld word. Waarom wordt een ander religieus hoofddeksel wel klakkeloos aanvaard zonder daarbij naar de persoonlijke en individuele omstandigheden van de persoon te informeren? Volgens artikel 1 van de Grondwet moet de Staat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandelen, wat hier duidelijk niet het geval is. Zo kunnen we deze vermeende afwijzing vergelijken met een ander religieus hoofddeksel dat in tegenstelling tot het Vergiet niet volledig arbitrair geweigerd wordt.

De hijab (bij velen bekend als “hoofddoekje”) is afhankelijk van welke specifieke Islamitische stroming de drager aanhangt al dan niet verplicht. Het is echter doorgaans zo dat er niet naar de specifieke stroming geïnformeerd wordt wanneer een persoon met hijab op haar foto een rijbewijs aanvraagt. Dit impliceert dat het de gemeente niet uitmaakt of een hoofddeksel verplicht is voor het geloof, of dat het “slechts” de religieuze voorkeur van deze persoon betreft. Het zou toch van den zotte zijn als men elke Moslima die met hoofddoekje op de foto wil, dit in de eerste instantie zou weigeren omdat men het niet religieus vindt?

Er wordt in artikel 28, derde lid, van de PUN gesproken over “godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen “. Alleen te kennen geven dat ik mij spiritueel verbonden voel met mijn Vergiet zou hierom al voldoende aanleiding moeten zijn voor u, om mij toe te staan dit heilige hoofddeksel te dragen op mijn pasfoto.

U begrijpt waarschijnlijk wel na dit alles gelezen te hebben dat dit iets is wat mij hoog zit. Al jaren wordt er lacherig over mijn religie gedaan, en worden onze wensen niet serieus genomen. Het is hoog tijd dat dit verandert. Het is 2016, en er is mijns inziens in deze maatschappij geen ruimte voor discriminatie of religieuze onderdrukking. Dat hebben we als gelukkig al jaren geleden achter ons gelaten. Ik ben, mocht u onverhoopt mijn aanvraag nogmaals weigeren, derhalve ook niet van plan het daarbij te laten. Ik zal alle middelen gebruiken die de Nederlandse rechtsstaat mij aanbiedt, om tegen deze onderdrukking te vechten. Ik zeg dit omdat ik u de moeite en manuren die u dit ongetwijfeld zal kosten wil besparen.

Samengevat zet ik hieronder nogmaals mijn argumentatie uiteen:

 • De staat heeft geen recht zich te bemoeien met de religieuze uitingen van zijn burgers.
 • Het Vergiet wordt door ons pastafariërs als heilig hoofddeksel beschouwd.
 • Ik zie het als mijn religieuze plicht om het Vergiet te dragen.
 • Dit zou u ook als levensbeschouwelijke reden kunnen zien.
 • De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster is in Nederland officieel erkend als religieuze organisatie.

In afwachting van uw antwoord teken ik,
Pasta Fariër
Eindhoven
16-02-2016

Bronnen

[1] – https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl/ons-geloof/ – geraadpleegd op 11-02-2016

[2] – http://www.loose-canon.info/page9.htm – geraadpleegd op 11-02-2016

[3] – http://www.bbc.com/news/world-europe-14135523 – geraadpleegd op 11-02-2016

Bijlage 1: artikel 28 van de PUN

Zoals te lezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0012811/HoofdstukIII/1/Artikel28/geldigheidsdatum_09-05-2014 – geraadpleegd op 11-02-2016

Artikel 28

 • 1.Bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument wordt een pasfoto overgelegd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft.
 • 2.De overgelegde pasfoto voldoet aan de acceptatiecriteria van de inbijlage L bij deze regeling opgenomen fotomatrix.
 • 3.In afwijking van het tweede lid kan een pasfoto worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd.
 • 4.In afwijking van het tweede lid kan een pasfoto worden geaccepteerd indien op grond van objectief vast te stellen fysieke of medische redenen, door de aanvrager niet kan worden voldaan aan alle in de fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria. Bij gerede twijfel aan de medische redenen kan van de aanvrager worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische instelling ondertekende verklaring overlegt.
 • 5.In afwijking van het tweede lid kan een pasfoto van een aanvrager die de leeftijd van zes jaar nog niet heeft bereikt worden geaccepteerd, indien de foto voldoet aan de in de fotomatrix voor die leeftijdscategorie opgenomen minimum vereisten.

__________________________

DEAR TOWNSHIP,

City of Eindhoven,
PO Box 90150
5600 RB Eindhoven

Dear Sir or Madam,

This letter is in response to the letter with the date February 9, 2016 that you sent me about “intention to reject license request” (as attached to this letter).

INTRO

First of all, I would like to mention that I experience it as a blatant affront to find out that the Colander is not recognized as religious headgear. For us pastafarians wearing the Colander is important because it brings us closer to His Noodliness 1. That this is not seen by the municipality as an expression of my religion, I experience as discriminatory and an obstacle in expressing my religious beliefs . In the Netherlands, the state has no right to decide on the religious expressions of individual residents of the community, according to Article 6 of the Constitution of the Netherlands. In fact, everyone has the right to act according to his religious beliefs. It is shocking to me that you try to limit me in expressing my religion.

ARGUMENTS MUNICIPALITY

You indicate that the Colander should not be used as religious headgear in the picture I used to renew my license. You say the following about this in your letter:

You have submitted a picture with a colander on your head; Your head is therefore not exposed, as required. You indicated that this relates to your faith in connection with your registration and membership of the Church of the Flying Spaghetti Monster. With this you have not provided us with sufficient religious or philosophical reasons that you can be exempted of leaving your head uncovered, as stated in Article 28, third paragraph, of the PUN. On this basis, we intend to reject your request.

Article 28, third paragraph, of the PUN reads as follows:

In derogation from the second paragraph, a picture may be accepted when the applicant has shown that religious or philosophical reasons, oppose not covering the head.” (See Annex 1)

RECOGNITION CHURCH

First let me begin by emphasize that the Church of the Flying Spaghetti Monster is officially recognized as a religious community in the Netherlands by the Dutch Chamber of Commerce (Registration number: 65172450). The religion expressed by this church is Pastafarianism. In case that Pastafarianism dictates that a Colander is mandatory or desirable, and a supporter of this belief finds support in this, they can not conscientiously exercise their faith without a Colander. It is hereby undisputed that the applicant has in fact demonstrated that religious reasons resist not covering the head. A more detailed account, accompanied by the relevant references in the Scripture (as defined below) follows.

EQUALITY

Before I explain the reasons why I find that I should be exempt of the no-head-covering rule, I would like to make the following observations. It is now settled case law (and also a fixed policy) that wearing a headscarf for Muslims is permissible based on religious beliefs and under the plea of Article 28, paragraph 3 of the PUN. There smooth demands on the burden of proof for Muslims who argue that wearing a headscarf falls under article 28, paragraph 3 is PUN. Indeed, in many cases, the Muslim in question does not even have to prove that they actually adhere to Islam. It would be placed at variance with the principle of equality, as enshrined in Article 1 of the Constitution, if a heavier burden of proof falls on me, than on believers who adhere to a different faith. Especially since a Colander covers the face in a less drastic way than a headscarf does (History has shown that the need to demonstrate personal religious beliefs can lead to unpleasant situations, so once again the importance of Article 6 of the Constitution, the prohibition of the state to interfere in religious matters, emerges).

RELIGIOUS OBJECTIONS

The Colander is clearly mentioned as a sacred object by Pastafarianism. I quote a passage on the official website of the Church of the Flying Spaghetti Monster, which I’m proud member of “The colander is our sacred object. We put it on our heads to honor God, the Flying Spaghetti Monster. “1. Furthermore, you can read in the Holy Writings “Loose Canon” (Penelope II 8):
But as T.V. hadn’t been invented yet Penelope put the Holy Colander on her head and grabbed a handy pair of salad tongs.. “2
The aforementioned article describes the Holy Colander. The context is that Penelope together with a group of others had a meal, after which the group fell asleep. Penelope kept awake and saw a vision of the creator, in which Penelope was asked to put the Holy Colander on her head.

For me, and for many pastafarians with me, this means that we must do our best to put it Colander on our heads as much as possible. Taking off the Colander without proper reason is typically seen as a sign of apostasy, and should be avoided at all times.

In other countries, pastafarians are committed to exercise their religious freedom by getting their picture including a Colander printed on their driver’s licenses. Examples of countries where this has already succeeded are Austria [3], the Czech Republic, Russia, New Zealand, Canada, and several states of the United States of America.

I feel that there is some great arbitrariness involved in the burden of proof that I’m subjected to. Why is another type religious headgear uncritically accepted without informing to the personal and individual circumstances of the person? According to Article 1 of the Constitution, the State must treat everyone equally in equal circumstances, which is clearly not the case here. So we can compare this alleged refusal with another religious headgear that unlike the Colander is not being refused completely arbitrarily.

The Hijab (known to many as “headscarf”) is, depending on the specific Islamic Movement the wearer adheres to, mandatory or not. However, it is generally the case that the wearer is not asked about which specific Islamic movement they’re associated with, when they’re applying for a license with Hijab on their photo . This implies that to the municipality it does not matter whether a headgear is mandatory for the faith, or that it is “only” refers to the religious preference of this person. It would be odd for the municipally if they were to refuse every Muslim who provides a picture with headscarf, until they provide proof of the specific importance of their Hijab?

Since article 28, third paragraph, of the PUN speaks of”religious or philosophical reasons.”, merely expressing that I feel spiritually connected with my Colander would already be sufficient reason for you to allow me to wear this sacred headdress on my driver’s license.

You understand probably after reading this that this is something thatis quite important for me. For years people have mocked my religion, and have we not been taken seriously about our desires. It is high time this changed. It is 2016, and I believe there is no room for discrimination or religious oppression in this society. Luckily, we have abolished this many years ago. I am, if you refuse my request again, therefore not intending to leave it at that. I will use all the resources the Dutch law offers me to fight against this oppression. I say this because I want to spare you the effort of fighting this..

In conclusion, I reiterate my argument below:

 • The state has no right to interfere in the religious expressions of its citizens.
 • The Colander is considered sacred headdress by pastafarians.
 • I see it as my religious duty to wear the Colander.
 • This also could be seen as ideological reasons.
 • The Church of the Flying Spaghetti Monster is officially recognized as a religious organization in the Netherlands.

Awaiting your reply, I sign,
Pasta Farian
Eindhoven
16-02-2016

SOURCES

[1] – https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl/ons-geloof/ – consulted on 11-02-2016

[2] – http://www.loose-canon.info/page9.htm – consulted on 11-02-2016

[3] – http://www.bbc.com/news/world-europe-14135523 – consulted on 11-02-2016

ANNEX 1: ARTICLE 28 OF THE PUN

As can be read on http://wetten.overheid.nl/BWBR0012811/HoofdstukIII/1/Artikel28/geldigheidsdatum_09-05-2014 – consulted on 11-02-2016

ARTICLE 28

1. When submitting an application for a travel document a photo is to be submitted which resembles the likeness applicant closely.
2.De submitted photo meets the acceptance criteria of the objects listed in Annex L picture matrix included in this scheme.
3.By derogation from these rules, you may accept a photo when the applicant has shown that religious or philosophical reasons oppose not covering the head.
4.By derogation from these rules, a photo may be accepted on the basis of objectively determine physical or medical reasons, if the applicant can not be meet all the acceptance criteria included in the photo array. In case of doubt the applicant has to submit a declaration signed by a licensed physician or medical institution.
5.By derogation from these rules,a photograph of an applicant who has not yet reached the age of six years, the photo meets minimum requirements set out in the photo array for that age group.

Advertisements
Rijbewijs, deel 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s