Rijbewijs

Er was eens een overheid.
Ook waren er mensen die dingen wilden.
Toen dachten de mensen: “Laten we naar de overheid gaan om deze dingen te vragen.”

Mens 1: “Ik wil graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Oké, hier heeft u een rijbewijs.”
Mens 1: “Dankjewel :D”

Mens 2 zag dit spektakel gebeuren en dacht bij zichzelf: “Dat wil ik ook wel!”
Mens 2: “Ik wil ook graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Nee, dat mag niet.”
Mens 2: “Waarom niet?”
Overheid: “Omdat u een petje op heeft op deze pasfoto.”
Mens 2: “Oeps, hier is een pasfoto zonder petje.”
Overheid: “Oké, hier heeft u een rijbewijs.”
Mens 2: “Dankjewel :D”

Mens 3 dacht toen bij zichzelf: “Hmm, ik wil ook wel een rijbewijs, maar ik moet dit speciale petje altijd op hebben, anders gebeuren er hele erge dingen! Weet je wat, ik ga gewoon moeilijk doen tot ik hem op mag houden!”

Mens 3: “Ik wil ook graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Nee, dat mag niet.”
Mens 3: “Waarom niet?”
Overheid: “Omdat u een petje op heeft op deze pasfoto.”
Mens 3: “Ja, maar dit is een heel speciaal petje. Dat moet ik op hebben anders gebeuren er hele erge dingen! Kijk maar eens in dit eeuwenoude boek waar het in staat dat er hele erge dingen gebeuren als ik mijn petje afzet!”
Overheid: “Oké, hier heeft u een rijbewijs.”
Mens 3: “Dankjewel :D”

Mens 4 wilde ook wel een petje op op zijn rijbewijs. Helaas had Mens 4 helemaal geen eeuwenoud boek waarin stond geschreven dat hij een heel speciaal petje op mocht. Maar toen op een mooie dag schreef iemand ineens een boek over een vliegend spaghettimonster dat vindt dat je een heel speciaal petje op mag op rijbewijsfoto’s. Aanhangers van dit spaghettimonster schreven zich vervolgens in bij de Kamer van Koophandel als religieuze organisatie en toen ging mens 4 naar het gemeentehuis:

Mens 4: “Ik wil ook graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Nee, dat mag niet.”
Mens 4: “Waarom niet?”
Overheid: “Omdat u een petje op heeft op deze pasfoto.”
Mens 4: “Ja, maar dit is een heel speciaal petje. Mij wordt aangeraden dit op te hebben, want dat staat voorgeschreven in mijn religieuze doctrine.”
Overheid: “Dat geloof ik niet.”
Mens 4: “Hier is mijn bewijs van inschrijving bij deze religieuze organisatie, hier is het bewijs van inschrijving van deze religieuze organisatie bij de KvK. En hier zijn nog citaten van andere mensen die zeggen dat het dragen van dit hoofddeksel eenieder dichter bij het VSM brengt.”
Overheid: “Ik moet dit heel even overleggen met mijn collega’s.”
-30 minuten intermezzo-
Overheid: “Mag niet.”
Mens 4: “Mag wel.”
Overheid: “Mag niet.”
Mens 4: “Discriminatie.”
Overheid: “Oké, we nemen uw aanvraag in behandeling, schrijf wel nog even een verklaring dat u dit belangrijk vindt.”
Mens 4: *schrijf schrijf schrijf*
Mens 4: “Alstublieft.”
Overheid: “Dat is dan 38 euro en 95 cent. Deze krijgt u niet terug als uw aanvraag wordt afgekeurd.”
Mens 4: “Oké.”

Mens 4 wacht momenteel op uitspraak van de gemeente om vervolgens eventueel aangifte te kunnen gaan doen van discriminatie. Hij ziet alle uitspraken met goede zin tegemoed.

Alle namen in dit verhaal zijn gefingeerd.

rijbewijs wisselen

Driver’s license

There once was a government.
There also were people who wanted things.
Then these people thought: “Let’s go to the government to ask for these things.”

Human 1: “I’d like to drive, may I have a driver’s license?”
Government: “Okay, here you have a driving license.”
Human 1: “Thank you :D”

Human 2 saw this spectacle happen and thought to himself: “I also want that!”

Human 2 “I’d also like to drive, may I have a driver’s license?”
Government: “No, you may not.”
Human 2: “Why not?”
Government: “Because you’re wearing a cap on this photo.”
Human 2: “Oops, here is a photo without a cap.”
Government: “Okay, here you have a driving license.”
Human 2: “Thank you :D”

Human 3 then thought to himself, “Hmm, I would also like to have a driver’s license, but I always have to wear this special cap, otherwise really bad things happen! You know what, I’m just going to throw a fit until I can keep it on! ”

Human 3: “I’d also like to drive, may I have a driver’s license?”
Government: “No, you may not.”
Human 3: “Why not?”
Government: “Because you’re wearing a cap on this photo.”
Human 3: “Yes, but this is a very special cap. I have to wear it, or bad things will happen! Just look at this ancient book in which it says that very bad things happen when I remove my cap!”
Government: “Okay, here you have a driving license.”
Human 3: “Thank you :D”

Human 4 also wanted to wear a cap on his driving license. Unfortunately Human 4 had no ancient book in which was written that he was allowed to wear a very special cap. But then one fine day someone wrote a book about a flying spaghetti monster that says you may wear a very special cap on driver’s licenses. Supporters of this spaghetti monster signed up with the Chamber of Commerce as a religious organization and then Human 4 went to city hall:

Human 4: “I also want to drive, I have a driver’s license?”
Government: “No, you may not.”
Human 4: “Why not?”
Government: “Because you’re wearing a cap on this photo.”
Human 4: “Yes, but this is a very special cap. I is recommended to have it on, because it is prescribed in my religious doctrine. ”
Government: “I do not believe you.”
Human 4: “Here is my proof of registration with this religious organization, here is the proof of registration of the religious organization at the Chamber of Commerce. And here are quotes from other people who say that wearing the headgear brings you closer to the FSM. ”
Government: “I have to discuss this briefly with my colleagues.”
-30 Minutes intermezzo-
Government: “You’re not allowed to do that.”
Human 4: “I am.”
Government: “You’re not allowed to do that.”
Human 4: “Discrimination.”
Government: “Okay, we take your application, please write a statement that you find this important.”
Human 4: * write write write *
Human 4: “Here you go.”
Government: “That will be 38 euros and 95 cents. This money will not be returned to you if your application is rejected. ”
Human 4, “Okay.”

Human 4 is currently awaiting decision by the municipality. He is preparing to charge them with discrimination if they deny. He is looking forward to the response.

All the names in this story are fictitious.

Advertisements
Rijbewijs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s